1. Jamsha - Dame Un Palo De Pitorro
    2. Jamsha Ft Yomo - Yashi & Sharon